Ethische code voor casinomedewerkers

By Publisher

De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. De code is een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004 en dient als opvolger van de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek (in 1991 vastgesteld door de Museumvereniging en ICOM-Nederland en in 1999 herzien). De code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland.

gende code toe en houden zij zich ook aan codes of regels die, voor zover ze bestaan, in het betrokken land van toepassing zijn. Respect voor plaatselijke cultuur en leefmilieu staan hier-bij voorop. Deze bezorgdheid is des te belangrijker naarmate er geen plaatselijke regels of codes bestaan of ze niet worden toegepast. 5. installatie van een ethische code om ethisch verantwoord sporten te promoten. De ethische code neemt diverse vormen aan, maar we stellen vast dat er bij het ontwerp, het implementeren en het opvolgen van de code een belangrijke rol is weggelegd voor de trainer. Sleutelwoorden ethisch verantwoord sporten, ethische codes Datum 01/04/2013 Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Ethische codes voor psychologen, geschreven door K. Soudijn. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Psychologie, Beroepsethiek, beroepsethiek, Soudijn, Ethiek, Ethische Codes, Tilburg University & Samenvatting. Museum Het Schip. Oostzaanstraat 45 1013 WG Amsterdam Dinsdag t/m zondag, 11.00 - 17.00 uur. T: 020 68 68 595 T: 06 48 42 67 51 (bij spoed) E: info@hetschip.nl de zorg voor anderen die kwetsbaar zijn. Ethiek is dan erg belangrijk. Je wordt geacht te handelen op basis van zorgzaamheid, zorgvuldigheid, integriteit en vertrouwen. In dit thema komt ethiek in relatie tot technologie aan bod. Je wordt aangezet om na te denken over ethische aspecten bij technologie in de zorg.

8 ethische codes voor psychologen 3. Grondslagen van regels 59 Weerspiegeling van tijd en cultuur 59 Zelfbescherming van de professie 62 Marginale toetsing van rapporten 65 Rem op uitbuiting 66 Wetenschap en praktijk 69 Utilisme 74 Spiegelbeeld van Rawls Uitwerking van het basisprincipe verantwoordelijkheid 85 De kwaliteit van het beroepsmatig handelen (nip-code paragraaf III.1.1) 85

handelen wanneer er zich ethische dilemma's en nalevingskwesties voordoen. De code is niet bedoeld als een samenvatting van al onze beleidsregels of een uitputtende lijst van juridische en nalevingseisen. Binnen Xerox gelden veel beleidsvoorschriften die op uw werk van invloed zijn en u moet weten welke beleidsregels voor u van toepassing zijn. Ethische code ( pdf) De ethische code van het Rekenhof gaat uit van de principes vervat in de missieverklaring . Sommige waarden, zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid krijgen een specifieke invulling in het kader van de kernopdracht van het Rekenhof, met name de externe auditactiviteiten. Code, moeten we onze Code volgen. Als iets volgens onze Code toegestaan of vereist is, maar een overtreding blijkt te zijn van de lokale wetgeving, dan moeten we ons houden aan de lokale wetgeving. 3 Deze Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Black Box Corporation is van toepassing op ons allemaal. De Code is ontwikkeld om

Ethische Code voor het wetenschappelijk onderzoek in België . Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Wetenschapsbeleid stelde tijdens een conferentie in het Paleis der Academiën op 08 oktober 2009 de eerste Belgische "Ethische Code van het wetenschappelijk onderzoek in België" voor.

Ethische Code, kan de Ethische Commissie daarin voorzien door vaststelling van een huishoudelijk reglement. 19. Deze Ethische Code is voor de eerste maal in werking getreden op 1 augustus 1996 en herzien op 26 februari 1999, oktober 2006, … Ethische code NTI NLP Gilde 1 Ethische code, behorende bij het lidmaatschap van het NTI NLP Gilde Ik zal streven in al mijn trainingen, coaching en systemische opstellingen een passend rolmodel voor cursisten en cliënten te zijn. Ik zal de vooronderstellingen van NLP modelleren en integreren. Ik zal handelen

Ethische code Newest Industry Geen boekwerken met juridische en onleesbare paparassen die meestal onder aan de streep toch niets waard zijn maar wel een heldere ethische code waarin staat waar we als bedrijf voor staan. Iedere medewerker en vertegenwoordiger die verbonden is met Newest Industry handelt naar deze ethische normen.

Algemene principes voor de toepassing van de Code Artikel 1: De Ethische Code omvat de principes, verplichtingen en gedrag waarnaar alle restauratoren die behoren bij een lid-organisatie van E.C.C.O. moeten streven bij de uitoefening van hun beroep. 8 De wijzigingen in de Ethische Code voor de telecommunicatie dienen ook te worden goedgekeurd op voorstel van de Ethische Commissie. 9 Belgisch Staatsblad , 21 juni 2011, p. 36508, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot De «Ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België» is een gemeenschappelijk initiatief van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique en

2.2.5 de inhoud van de voor de fondswerving gebruikte documenten wordt gecontroleerd en de verantwoordelijkheid ervoor aanvaard; 2.3 desgevallend, het Handvest voor Directe dialoog, bijlage bij de Ethische Code, te respecteren en systematisch toe te voegen aan de contracten die verband houden met

Professionele & Ethische Code 4 organisatie om effectief de opdracht waar te maken. 2. Het bureau stelt de opdrachtgever in kennis van de principes van de FEDERGON RSS-Professionele en Ethische Code. Ook in ruimere zin schetst het bureau een duidelijk beeld van zijn d iensten, methodieken en tevens van het wettelijk kader waarin er gewerkt Ethische Code voor Musea 4 Inleiding op de Nederlandse vertaling In musea en andere culturele en erfgoedinstellingen kunnen zich kwesties voordoen die niet in de wet geregeld zijn. Daarom zijn in veel landen ethische codes of richtlijnen opgesteld. De oudste codes dateren van begin vorige eeuw. De Nederlandse Ethische Code voor het wetenschappelijk onderzoek in België . Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Wetenschapsbeleid stelde tijdens een conferentie in het Paleis der Academiën op 08 oktober 2009 de eerste Belgische "Ethische Code van het wetenschappelijk onderzoek in België" voor. De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. De code is een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004 en dient als opvolger van de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek (in 1991 vastgesteld door de Museumvereniging en ICOM-Nederland en in 1999 herzien). De code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. De ethische code treedt voor het eerst in werking op 1 januari 2019. Voorstellen tot wijziging kunnen worden voorgelegd aan de directie van de Academie voor Coaching en Counselling door te mailen naar legal@counselling.nl. Na een besluit tot wijziging zal dit worden gecommuniceerd op de website en via de nieuwsbrief van de ACC. Museum Het Schip. Oostzaanstraat 45 1013 WG Amsterdam Dinsdag t/m zondag, 11.00 - 17.00 uur. T: 020 68 68 595 T: 06 48 42 67 51 (bij spoed) E: info@hetschip.nl de zorg voor anderen die kwetsbaar zijn. Ethiek is dan erg belangrijk. Je wordt geacht te handelen op basis van zorgzaamheid, zorgvuldigheid, integriteit en vertrouwen. In dit thema komt ethiek in relatie tot technologie aan bod. Je wordt aangezet om na te denken over ethische aspecten bij technologie in de zorg.